ผู้ทรงเยียวยากายใจของปวงราษฎร์
พระกรณียกิจที่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ปฏิบัติสม่ำเสมอตลอดพระชนมายุก็คือการสืบสานกิจการที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานกำเนิดหรือมีความเกี่ยวเนื่อง โดยหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือ พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข
ถึงแม้ว่าจะไม่ทรงเชี่ยวชาญในทางการแพทย์และพยาบาล แต่กิจการใด ๆ ที่พระราชบิดาได้ทรงก่อตั้งไว้ หรือมีความเกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วชิรพยาบาล สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ รวมไปถึงองค์กรด้านสาธารณสุขอื่น ๆ อย่าง สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ก็ทรงพระกรุณาพระราชทานการสนับสนุน และความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพพลานามัยของราษฎร ตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงบำรุงกิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งหากนับเป็นจำนวนเงินก็นับได้ว่าเป็นจำนวนไม่น้อย แต่ในขณะเดียวกัน การเสริมสร้างให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขกายสบายใจ รู้จักการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้นเช่นกัน
ดังจะเห็นได้จากการเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจในสถานที่ต่าง ๆ  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ก็จะเตรียมสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันไปพระราชทานให้กับราษฎรและเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย ซึ่งการเสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎรนอกจากจะเปรียบได้ดั่งน้ำทิพย์สร้างความสุขความปลาบปลื้มใจให้กับราษฎรแล้ว ของที่พระราชทานก็มีทั้งสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่าง สมุด หนังสือ อาหารแห้ง และเป็นของที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง ผ้าห่ม มุ้ง ยารักษาโรค เป็นต้น การเสด็จเยี่ยมราษฎรของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ในแต่ละครั้งนั้น จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการ “รักษากาย บำรุงใจ” ให้กับอาณาประชาราษฎร์ ไม่ต่างจากพระราชกรณียกิจที่พระบรมราชชนกนาถได้ปฏิบัติไว้ในอดีตนั่นเอง