กิจการสาธารณสุขได้รับการวางรากฐานมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนสามารถหยั่งรากลึกได้อย่างมั่นคงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพัฒนาการเติบโตมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุที่การสาธารณสุขเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังกล่าวมาแล้ว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี พระราชธิดา ตลอดจนพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนในหลายด้านตลอดพระชนมชีพ นิทรรศการ “รักษากายรักษาใจ” จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของทั้งสามพระองค์ ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ได้จัดทำนิทรรศการในรูปแบบดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่นอกจากจะได้รับประโยชน์ในแง่ประวัติศาสตร์แล้ว ยังจะได้รับทราบถึงการ “รักษากายรักษาใจ” ด้วยสมุนไพรอันทรงคุณค่าของเรา

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“…เพราะว่าอนามัยเปนกรณียะอัน ๑ ในการปกครองบ้านเมือง ถ้าพลเมืองป่วยไข้ไม่สมประกอบ ต้องนับว่าประเทศนั้นขาดปัจจัยแห่งความสมบูรณ์…

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในพิธีเปิดสถานเสาวภา ๗ ธันวาคม ๒๔๖๕

  ราชนารีผู้สืบสานพระราชกรณียกิจพระมหาธีรราชเจ้า 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

ผู้ทรงเยียวยากายใจของปวงราษฎร์

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ผู้ทรงสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

“โรงพยาบาลเป็นสมบัติของส่วนรวม ทุกท่านมีสิทธิเป็นเจ้าของขอท่านช่วยกันทะนุบำรุง จะได้รับใช้ประชาชนอย่างดีต่อไป ถ้าแม้จะไม่ได้บำรุงด้วยทรัพย์ แต่ก็อาจบำรุงสนับสนุนด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น บริจาคโลหิต ให้สิ่งของหรือให้ความช่วยเหลือในกิจการต่าง ๆ ย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและได้กุศลอย่างมาก….”

พระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระราชทานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ศูนย์กลางการแพทย์ผสมผสาน
เชื่อมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่ความเป็นสากล
งดงาม พลิ้วไหว
สถาปัตยฯ อภัยภูเบศร
จากพระตะบอง สู่ปราจีนบุรี

    สมุนไพรไทยน่ารู้   

 ตำรับเครื่องหอมสมุนไพรไทยคัดสรร 

ผลิตภัณฑ์คัดสรร

ผลิตภัณฑ์คัดสรร ”วังรื่นฤดี” เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า
โดยสามารถติดต่อสั่งจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๒๕๐-๐๓๓๔